รายละเอียดบริการที่
ไปรษณีย์ไทย

ประเภทบริการ

การรับฝากเงินสด

(เงินฝากออมทรัพย์/กระเเสรายวัน)

การถอนเงินสด

(เงินฝากออมทรัพย์/กระเเสรายวัน)

ค่าธรรมเนียม

20 บาท/รายการ

10 บาท/รายการ

ประเภทบริการ

วงเงินไม่เกิน 45,000 บาท/รายการ วงเงินไม่เกิน 90,000 บาท/บัญชี/วัน

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ /วัน(นับรวมค่าธรรมเนียม)
หมายเหตุ : ให้บริการผ่านบัตรเดบิต ธ.ก.ส เท่านั้น

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป