รายละเอียดบริการที่
ตู้เติมสบาย

ประเภทบริการ

การรับฝากเงินสด

(เงินฝากออมทรัพย์/กระเเสรายวัน)

ค่าธรรมเนียม

ประเภทบริการ

จำนวนไม่เกิน 1,000 บาท

30 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ

จำนวนเงินตั้งแต่ 1,001 บาทแต่ไม่เกิน 2,000 บาท

50 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท/บัญชี/วัน

การรับชำระค่าสินค้าเเละบริการ

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (ปีต่อ)

10 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท/รายการ

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป