รายละเอียดสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

 • หน่วยละ 50 บาท
 • สลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง
 • สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เป็นสลากชนิดไร้ตราสาร โดยลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานการฝากโดยจะบันทึก
  ไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบรายการฝาก ข้อมูลหมายเลขสลากแล:ประวัติ
  การถูกรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile 

อายุรับฝาก

 • 2 ปี ครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝาก

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ทร.14) และสมัครใช้บริการ
  แอปพลิเคช้น ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile  
 • ต้องมีทะเบียนสลากออมทรัพย์ประเภทครบกำหนดแบบวันชนวัน ผูกบัญชีเงินฝากคู่โอน เพื่อรองรับต้นเงิน/ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และเงินรางวัล (ถ้ามี)
 • ลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่มีทะบียนสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ต้องจัดทำการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
  (ถ่ายรูปจัดเก็บใบหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่าน

การรับฝาก

 • รับฝากผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile  เท่านั้น (ไม่สามารถทำรายการฝากที่สาขาได้)

รางวัล

 • กำหนดการออกรางวัล ในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกในวันที่ 17 ของทุกปี ออกรางวัล
  ครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2565
 • สิทธิ์ในการตรวจรางวัล ฝากสลากภายในวันที่ 15 ของเดือน จ:มีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น
  โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง
 • จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้ง ประกอบด้วย

ดอกเบี้ย เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย และการไถ่ถอน

 • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยเวลา 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยล: 0.070 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.070 ต่อปี
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย (ถอนคืนได้ 48 บาทต่อหน่วย)
 • กรณีฝากสลากจนครบอายุรับฝาก 2 ปี (ครบกำหนดแบบวันชนวัน) ธนาคารจ:โอนต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากคู่โอนให้อัตโนมัติในวันที่สลากครบกำหนด
 • การถอนสลากก่อนครบกำหนด ต้องถอนต็มวงเงินของรายการฝากแต่ละครั้ง ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ โดยถอนสลากผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile  เท่านั้น
 • การโอนกรรมสิทธิ์ สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

สิทธิประโยชน์

 • สามารถใช้เป็นหลักประก้น ในการทำสัญญากู้เงิน ตามข้อบังคับฉบับที่ 35 ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Puls  เเละ A-Mobile 

ผลการออกรางวัล

 • รับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัล ที่ Facebook Fanpage : ธกส BAAC Thailand  Youtube Channel : BAAC Thailand / วิทยุกระจายเสียง
  คลื่นความถี่ AM 891 และตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th แล: แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile