รายละเอียดบริการที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ประเภทบริการ

การรับฝากเงินสด

(เงินฝากออมทรัพย์/กระเเสรายวัน)

การถอนเงินสด

(เงินฝากออมทรัพย์/กระเเสรายวัน)

ค่าธรรมเนียม

15 บาท/รายการ

15 บาท/รายการ

ประเภทบริการ

วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ วงเงินไม่เกิน 99,999 บาท/บัญชี/วัน

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้ถอนเงิน/วัน

การรับชำระค่าสินค้าเเละบริการ

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (ปีต่อ)

สินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19

15 บาท/รายการ

10 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป