เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1.ลูกค้าใหม่สมัครใช้บริการ BAAC Corporate Banking จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)
2.ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมจะได้รับสิทธิ์รับคืน (Cash Back) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในช่วงระยะเวลา แคมเปญ 5 เดือนแบบถัวเฉลี่ย (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปในอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ชำระ สูงสุดไม่เกิน 1,250 บาท
3.ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินรับคืน (Cash Back) ให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของแคมเปญภายใน วันที่ 31 มกราคม 2566
4.สิทธิ์มีจำนวนจำกัด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
5.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ลูกค้าใหม่สมัครใช้บริการ BAAC Corporate Banking จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)
2. ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมจะได้รับสิทธิ์รับคืน (Cash Back) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในช่วงระยะเวลา แคมเปญ 5 เดือนแบบถัวเฉลี่ย
(ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปในอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม
โอนเงินที่ชำระสูงสุดไม่เกิน 1,250 บาท
3. ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินรับคืน (Cash Back) ให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของแคมเปญภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
4. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า