Banking Agent อยู่ที่ไหนก็ใกล้กัน
ฝากสลาก ฝาก-ถอนเงินสด ชำระสินค้าและบริการของ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. ธ.ก.ส.
ตู้บุญเติม - ธ.ก.ส.

รายละเอียดบริการที่

ตู้บุญเติม

ประเภทบริการ
ค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข

การรับฝากเงินสด

จำนวนไม่เกิน 1,000 บาท

30 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

จำนวนเงินตั้งแต่ 1,001 บาทแต่ไม่เกิน 3,000 บาท

50 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากเงิน/วัน

จำนวนเงินตั้งแต่ 3,001 บาทแต่ไม่เกิน 4,000 บาท

60 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

จำนวนเงินตั้งแต่ 4,001 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

70 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป

สอบถามเพิ่มเติม กลับหน้าหลัก