รายละเอียดบริการที่
ตู้บุญเติม

ประเภทบริการ

การรับฝากเงินสด

(เงินฝากออมทรัพย์/กระเเสรายวัน)

ค่าธรรมเนียม

ประเภทบริการ

จำนวนไม่เกิน 1,000 บาท

30 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

จำนวนเงินตั้งแต่ 1,001 บาทแต่ไม่เกิน 3,000 บาท

50 บาท/รายการ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากเงิน/วัน

จำนวนเงินตั้งแต่ 3,001 บาทแต่ไม่เกิน 4,000 บาท

60 บาท/รายการ

จำนวนเงินตั้งแต่ 4,001 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

70 บาท/รายการ

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป