รายละเอียดบริการที่
บิ๊กซี

ประเภทบริการ

การรับฝากเงินสด

(เงินฝากออมทรัพย์/กระเเสรายวัน)

ผ่านบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
บิ๊กซีเอ็กตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต
บิ๊กซีฟู๊ดเพลส

ผ่านมินิบิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

ค่าธรรมเนียม

20 บาท/รายการ


20 บาท/รายการ

ประเภทบริการ

วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากเงิน/วัน
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/เลขบัตร
บัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากเงิน/วัน

หมายเหตุ : ทำรายการหลัง 22:30 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป